Giải câu 7 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 102 SGK) Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?

bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài làm:

Các công thức (I), (III) và (IV) đều là CTCT ứng với CTPT C2H6O.

Các công thức (II) và (V) đều là CTCT ứng với CTPT CH2Cl2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021