Giải câu 1 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 101 SGK)

Phát biểu nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học.

Bài làm:

Thuyết cấu tạo hóa học gồm những nội dung sau:

  • Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ ra hợp chất khác.
  • Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị bốn. Nguyên tử các bon không những có thể liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác mà còn liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon ( mạch vòng, mạch không vòng, mạch nhánh, mạch không nhánh).
  • Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử ( bản chất, số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học ( thứ tự liên kết các nguyên tử)
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021