Giải câu 5 bài 40 hóa 11: Ancol sgk trang 187

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 187 sgk hóa 11

Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol và propan -1 –ol tác dụng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí (đktc).

a) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

b) Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Bài làm:

Gọi số mol của etanol và propan -1 –ol lần lượt là x và y (mol)

Khi cho hỗn hợp X tác dụng với natri (dư):

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

(mol) x

2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2H3-CH2-CH2ONa + H2

(mol) y

Theo phương trình ta có:

nH2 = nH2 (1) + nH2(2) = + $\frac{y}{2}$ = $\frac{2,8}{22,4}$ = 0,125

mhh = mc2H5OH + mC3H7OH = 46x + 60y = 12,2

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,2 (mol) ; y = 0,05 (mol)

Trong hỗn hợp X :

mc2H5OH = 0,2 . 46 = 9,2 (g)

=> %C2H5OH = $$.100% = 75,4%

%C3H7OH = 100% - 75,4% - 24,6%

b) Phương trình phản ứng:

CH3-CH2OH + CuO →(to) CH3-CHO + Cu + H2O

CH3-CH2-CH2OH + CuO →(to) CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021