Chất nào sau đây là chất điện li yếu Chất điện li yếu

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Chất nào sau đây là chất điện li yếu? KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để nắm được câu trả lời kèm giải thích chi tiết, đồng thời tham khảo thêm kiến thức liên quan cũng như bài tập vận dụng.

1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu hỏi: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CH3COOH

B. AgCl

C. HI

D. NH4Cl

Đáp án đúng là: A. CH3COOH

Giải thích:

Chất điện li yếu là axit yếu; bazơ yếu

CH3COOH là axit yếu => chất điện li yếu

2. Chất điện li

Định nghĩa sự điện li

- Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước hoặc khi nóng chảy thành ion. Dung dịch (dd) dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các hạt mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.

- Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.

- Axit, bazơ, muối đều là những chất điện li.

Phân loại chất điện li

- Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.

VD: Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

KOH → K+ + OH-

HNO3 → H+ + NO3

Các axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối là chất điện li mạnh.

- Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

VD: CH3COOH ↔ CH3COO- + H+

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

VD: CH3COOH ↔ CH3COO- + H+

Sự phân li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch, khi nào tốc độ phân li và tốc độ kết hợp các ion tạo lại phân tử bằng nhau, cân bằng cảu quá trình điện li được thiết lập.

Lưu ý: Các chất như AgCl, BaSO4, Fe(OH)3, ... thường được coi là không tan trong nước. Tuy nhiên thực tế vẫn có sự hòa tan một lượng rất nhỏ, phần bị hòa tan có thể phân li nên chúng vẫn được xếp vào các chất điện li.

- Chất không điện li là những chất khi tan trong nước không phân li ra ion.

VD: Dung dịch đường, dung dịch rượu, ...

- Cân bằng điện li: Sự phân li của các chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Khi tốc độ phân li của phân tử chất điện li (phản ứng thuận) bằng tốc độ kết hợp giữa các ion thành phân tử chất điện li (phản ứng nghịch) thì cân bằng của quá trình điện li được thiết lập.

Độ điện li: (α) : α = nnonno = CCoCCo

Với : n là số phân tử phân li ra ion, nolà số phân tử hòa tan.

C là nồng độ mol chất tan phân li thành ion, Co là nồng độ mol chất hòa tan.

3. Bài tập vận dụng

Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HCl

B. H2O.

C. NaCl

D. NaOH

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2: Trong số các chất sau: HNO3, CH3COOH, KMnO4, C3H6, CH3COOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, CO2, N2, NaClO, CH4, NaOH, H2S. Số chất thuộc loại chất điện li là

A. 8.

B. 7.

C. 9.

D. 10.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. HF, H2SO3, H2SO4.

B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ca(OH)2.

C. HF, CH3COOH, HClO.

D. H2SO3, H2CO3, HClO, Al2(SO4)3.

Xem đáp án
Đáp án C
Chủ đề liên quan