Giải câu 3 bài 29: Anken sgk Hóa học 11 trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 132 sgk hóa 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi;

a) Propilen tác dụng với hidro, đun nóng (xúc tác Ni).

b) But - 2en tác dụng với hirdo clorua.

c) Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axit

d) Trùng hợp but - 1en.

Bài làm:

a) Propilen tác dụng với hidro, đun nóng (xúc tác Ni).

CH2=CH-CH3 + H2 →(Ni, to) CH3-CH2-CH3

b) But - 2en tác dụng với hirdo clorua.

CH3-CH=CH-CH3 + HCl → CH3-CH(Cl)- CH2-CH3

c) Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axit.

Giải bài 29: Anken - sgk Hóa học trang 126

=>Sản phẩm chính theo quy tắc cộng Mac-cốp-nhi-cốp.

d) Trùng hợp but - 1en.

Giải bài 29: Anken - sgk Hóa học trang 126

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021