Giải câu 6 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 95 /SGK)

Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?

A. CH3O.

B. C2H6O2.

C. C2H6O.

D. C3H9O3.

Bài làm:

Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31

=>MZ = 31 x 2 = 62 (g/mol)

CTPT của Z: (CH3O)n. Ta có: 31.n = 62 => n = 2 => CTPT của Z là C2H6O2.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021