Giải câu 2 bài 30: Ankađien sgk Hóa học 11 trang 135

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 135 sgk hóa 11

Viết các phương trình hóa học 9 ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:

a) isopren tác dụng với hiđro ( xúc tác Ni)

b) isopren tác dụng với brom (trong CCl4)

Các chất được lấy theo tỉ lệ số mol 1:1. tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1,4.

c) trùng hợp insopren theo kiểu 1.4

Bài làm:

a) isopren tác dụng với hiđro ( xúc tác Ni)

Giải bài 30: Ankađien - sgk Hóa học 11 trang 133

b) isopren tác dụng với brom (trong CCl4)

Các chất được lấy theo tỉ lệ số mol 1:1. tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1,4.

Giải bài 30: Ankađien - sgk Hóa học 11 trang 133

c) trùng hợp insopren theo kiểu 1.4

Giải bài 30: Ankađien - sgk Hóa học 11 trang 133

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021