Giải câu 5 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 95 /SGK)

Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88 g/mol. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất của X?

A. C4H10O.

B. C4H8O2.

C. C5H12O.

D. C4H10O2.

Bài làm:

Đáp án B

Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz

=>x = (54,54.88%)/12 = 4

y = (9,1.88%) / 1 = 8

z = (36,36.88%) / 16 = 2

=>CTPT X là: C4H8O2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021