Giải câu 13 bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác sgk Hóa học 11 trang 160

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 160 sgk hóa 11

Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

C6H6 C6H5CH2CH3 C6H5CH = CH2

a) Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi trên.

b) Tính khối lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78%.

Bài làm:

a) C6H6 + C2H4 C6H5 – CH2 - CH3

C6H5CH2CH3 C6H5CH = CH2 + H2

b) Theo sơ đồ: C6H6 → C6H5CH2CH3 → C6H5CH = CH2

nC6H6= = 12,8.103 (mol)

Số mol stiren thu được: nstiren = x12,8.103 (mol)

Khối lượng stiren: 1,00.103xx12,8 = 9,98.103 (kg) = 9,98 tấn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021