Giải câu 5 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 101 SGK)

Những chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài làm:

Những chất là đồng đẳng của nhau là:

a, d và e (anken);

a, d và g ;

b, d và e ;

b, d và g ;

i và h (ankan);

c và h.

Những chất là đồng phân của nhau là

a với b ;

e với g ;

c với i.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021