Giải câu 2 bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 22/sgk)

Một dung dịch có [H+] = 0,01 OM. Tính [OH-] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm ? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Bài làm:

Ta có [H+] = 1,0.10-2 M thì pH = -lg [H+] = 2 và [OH-] = 1,0 . 10-12 M.

=>Dung dịch có pH < 7 . Vậy dung dịch có môi trường axit và làm quỳ chuyển đỏ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021