Giải câu 6 bài 31: Luyện tập : Anken và ankađien sgk Hóa học 11 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 138 sgk hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta–1,3–đien từ but-1-en.

Bài làm:

But-1-en: CH2=CH-CH­2-CH3

Polibuta-1,3-dien: (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Điều chế buta-1,3-dien:
CH2=CH-CH­2-CH3 →(500oC, xt) CH2=CH-CH=CH2 + H2

Trùng hợp buta-1,3-dien:

CH2=CH-CH=CH2 →(to, xt,p) (-CH2-CH=CH-CH2-)n

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021