Giải câu 8 bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 8.(Trang 62 /SGK)

Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm H3PO4 trong dung dịch tạo thành?

Bài làm:

nP2O5 = 6/142

P2O5 +3H2O → 2H3PO4

Từ phản ứng =>nH3PO4 = 2nP2O5 = 2.6/142 (mol)

Khối lượng H3PO4 sau phản ứng = 25.1,03.6/100 + 2.6.98/142 = 9,38 (g)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 25.103 + 6 = 31,75(g)

=>Nồng độ phần trăm dung dịch H3PO4: (9,83/31,75).100% = 30,96%

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021