Giải câu 1 bài 36 hoá 11: Hidrocacbon thơm sgk trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 162 sgk hóa 11

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với: dung dịch brôm, hiđrobromua? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Bài làm:

a) C8H10 : Không có đồng phân nào phản ứng được với HBr mà chỉ có thể phản ứng với Br2 ( khi có xúc tác )
b) C8H8 : có công thức cấu tạo của stiren tác dụng với cả HBr và Br2

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021