Giải câu 1 bài 29: Anken sgk Hóa học 11 trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 126 sgk hóa 11

So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa.

Bài làm:

Đặc điểm cấu tạo:

  • Ankan là phân tử chỉ chứa liên kết σ , ankan là cho phản ứng thế là phản ứng đặc trưng.
  • Anken có chứa 1 liên kết π kém bền, dễ gẫy, vì vậy anken cho phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng, ngoài ra còn có phản ứng oxi hóa không hoàn toàn và phản ứng trùng hợp tạo polime.

Tính chất hóa học:

Phản ứng thế của ankan:

CH4 + Cl2 →(a/s) CH3Cl + HCl

Phản ứng của anken:

  • Phản ứng cộng:

CH2=CH2 + H2O → CH3-CH2OH

CH2=CH2 + Br2 → BrCH2 - CH2Br

CH2=CH2 + HBr →CH3-CH2Br

  • Phản ứng trùng hợp:

nCH2=CH2 →(to, xt, p) [- CH2–CH2 -]n

  • Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021