Giải câu 6 bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 62 /SGK)

Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho:

a) Tăng

b) Giảm

Bài làm:

a) Phản ứng đơn chất P có số oxi hóa tăng

4P + 5O2 → 2P2O5

3P + 5HNO3 + 2H2O → 3H3PO4 + 5NO

b) Phản ứng đơn chất P có số oxi hóa giảm

2P + Mg → Mg3P2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021