Giải câu 8 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 8. (Trang 102 SGK) Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH tác dụng với natri (dư) thu được 1,12 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

Bài làm:

nH2 = 1,12/ 22,4 = 0,05 (mol)

a) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H3ONa + H2↑ (1)

2CH3-CH2-СН2-ОН + 2Na → 2CH3-CH2-СН2-ONa + H2↑ (2)

b) Gọi số mol của etanol là x của propan-1-ol là y (mol)

=>mhh = 46x + 60y = 5,3 (g) (*)

Từ phương trình (1) và (2) => nH2 = x/2 + y/5 = 0,05 (mol) (**)

Từ (*) và (**) => x = y = 0,05 (mol)

Phần trăm khối lượng mỗi chất ban đầu là:

%C­2H5OH = (0,05 . 46 / 5,3 ) . 100% = 43,3%

%C3H7OH = 100% - 43,3% = 56,6%

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021