Giải câu 2 bài 29: Anken sgk Hóa học 11 trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 132 sgk hóa 11

Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 7

Bài làm:

Đồng phân không có nhánh, ta di chuyển vị trí của nối đôi.

CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3

CH3 - CH = CH– CH2 – CH3

Đồng phân có 1 nhánh -CH3 ở cacbon số 2:

Giải bài 29: Anken - sgk Hóa học trang 126

Đồng phân có 1 nhánh ở cacbon số 3:

Giải bài 29: Anken - sgk Hóa học trang 126

=>Tổng có tất cả 5 đồng phân, ta chọn đáp án B.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021