Giải câu 3 bài 2: Axit, bazơ, muối

  • 1 Đánh giá

Câu 3. Trang 10 - sgk hoá học 11

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Bài làm:

Chọn C.

Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

Ví dụ: HCl → H+ + Cl

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021