Giải câu 4 bài 19 Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 86 /SGK)

Cho 5,94 g hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 7,74 g hỗn hợp các muối khan K2SO4 và Na2SO4. Thành phần hỗn hợp đầu là:

A. 3,18 g Na2CO3 và 2,76 g K2CO3

B. 3,81 g Na2CO3 và 2,67 g K2CO3

C. 3,02 g Na2CO3 và 2,25 g K2CO3

D. 4,27 g Na2CO3 và 3,82 g K2CO3

Bài làm:

Gọi số mol của Na2CO3 và K2CO3 trong hỗn hợp đầu lần lượt x và y

=>106x + 138y = 5,94 (1)

PTHH

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

x x

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2 + H2O

y y

Từ phương trình phản ứng

=>142x + 147y = 7,74 (2)

Từ (1) và (2) =>x = 0,03 và y = 0,02

Khối lượng mỗi muối cacbonat

=> mNa2CO3= 106.0,03 = 3,18 (gam)

mK2CO3= 138.0,02 = 2,76 (gam)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021