Giải câu 1 bài 25: Ankan sgk Hóa học 11 trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 115 sgk hóa 11

Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xicloankan?

Bài làm:

Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Hiđrocacbon no được chia thành hai loại:

  • Ankan (hay parafin) là những hiđrocacbon no không có mạch vòng.

Ví dụ: CH3CH2CH3

  • Xicloankan là những hiđrocacbon no có mạch vòng.

Ví dụ: C3H6 ở dạng vòng

Hiđrocacbon no là nguồn nhiên liệu chính và là nguồn nguyên liệu quan trọng ngành công nhiệp hóa học.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021