Giải câu 1 bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 14/SGK)

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC?

Bài làm:

  • Sự điện li của nước:

  • Khái niệm: Tích nồng độ ion H+ và nồng độ ion OH trong nước gọi là tích số ion của nước.
  • Ở 25°c, tích số ion của nước KH2O = [H+] . [OH-] = 1,0.10-14
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021