Giải câu 4 bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 20/SGK)

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch
B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất
C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li
D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li

Bài làm:

Đáp án C

Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

  • Ví dụ: 2Na+ + SO42- + Ba2+ + Cl- → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl-
  • Rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021