Giải câu 1 bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol sgk trang 195

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 195 sgk hóa 11

Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Bài làm:

Dẫn xuất halogen C4H9Cl có những cấu tạo sau:

Tên thay thế : Số chỉ vị trí halogen – tên halogen + tên mạch chính

  • Mạch thẳng di chuyển nhóm thế -Cl

Giải bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - sgk trang 194

  • Mạch có 1 nhánh -CH3

Giải bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - sgk trang 194

Ancol có những công thức cấu tạo sau:

CTPT: C4H10O

  • Mạch thẳng di chuyển nhóm thế -OH

Giải bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - sgk trang 194

  • Mạch có 1 nhánh -CH3

Giải bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - sgk trang 194

CTPT: C4H10O

Giải bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - sgk trang 194

Giải bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - sgk trang 194

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021