Giải câu 9 bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Bài 9.(Trang 62 /SGK)

Cần bón bao nhiêu kg phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ?

Bài làm:

Theo bài ra 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ

=>10hecta khoai tây cần 600kg nitơ

Khối lượng NH4NO3 cần bón cho 10 hecta khoai tây là

(600.80)/(14.2)= 1714,2 (kg)

=>Khối lượng phân đạm amoni nitrat cần là

1714,2/97,5% = 1758,2 (kg)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021