Giải câu 5 bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol sgk trang 195

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 195 sgk hóa 11

Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) Metan axetilen\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) etilen\(\overset{(3)}{\rightarrow}\) etanol \(\overset{(4)}{\rightarrow}\)axit axetic

b) Benzen brombenzen\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) natri phenolat\(\overset{(3)}{\rightarrow}\) phenol \(\overset{(4)}{\rightarrow}\) 2,4,6- tribromphenol

Bài làm:

a) CH4 C2H2 C2H4 C2H5OH CH3COOH

(1) 2CH4 C2H2 + 3H2

(2) C2H2 + H2 C2H4

(3) C2H4 + H2O C2H5OH

(4) 2C2H5OH + O2 2CH3COOH

b) C6H6 C6H5Br C6H5ONa C6H5OH Br3C6H2OH

(1) C6H6 + Br2 C6H5Br

(2) C6H5Br C6H5ONa + HBr

(3) C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

(4) Giải bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - sgk trang 194

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021