Giải câu 7 bài 31: Luyện tập : Anken và ankađien sgk Hóa học 11 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 137 sgk hóa 11

Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X ?

A. CH2=CH-CH=CH2

B. CH2 =CH–CH=CH–CH3

C.Giải bài 31: Luyện tập : Anken và ankađien - sgk Hóa học 11 trang 137

D. CH2=C=CH–CH3

Bài làm:

Ta có :

nCO2 = = 0,04 (mol) =>nC = nCO2 = 0,04 (mol)

=> mC = 12.0,4 = 4,8 (gam)

Do X là ankadien nên trong phân tử chỉ gồm 2 nguyên tố C,H nên:

=> mH = mX – mC = 5,4 - 4,8 = 0,6 (gam)

=> nH = 0,6 (mol)

Ta có: nC : nH = 0,4 : 0,6 = 4 : 6 = 2 : 3

=>Công thức đơn giản của X là C2H3

=>CTPT của X là C4H6

Do X là ankadien liên hợp nên X là : CH2=CH-CH=CH2

=>Chọn đáp án A.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021