Giải câu 1 bài 38 hoá 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon sgk trang 172

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 172 sgk hóa 11

a) Anken với ankin

b) Ankan với ankylbenzen

Cho ví dụ minh hoạ

Bài làm:

a) So sánh tính chất hóa học anken và ankin:

Giống: (ankan và ankin đều có liên kết bội trong phân tử nên đều tham gia phản ứng cộng và bị oxi hóa bởi KMnO4)

 • Cộng hiđro: (xt, Ni)

CH≡CH + 2H2 →(Ni, to) CH3 ─ CH3

CH2=CH2 + H2 →(Ni, to) CH3 ─ CH3

 • Cộng brom (dung dịch).

CH2=CH2 +Br2→CH2Br-CH2Br

CH≡CH + 2Br2 → CHBr2─CHBr2

 • Cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp (Cộng H vào nguyên tử cacbon có nhiều hidro hơn)

CH2=CH2 + HCl →CH3-CH2Cl

CH≡CH + HCl →(HgCl2, 150 – 200oC) CHCl = CH2

CHCl = CH2 +HCl →(to, xt) CHCl2─CH3

 • Làm mất màu dung dịch KMnO4.

H2C=CH2 + KMnO4 + 4H2O → HOCH2-CH2OH + MnO2 + KOH

CH≡CH + KMnO­4 + H2O → HOOC-COOH + MnO2 + KOH

Khác (do ankin có liên kết 3, còn anken chỉ có liên kết đôi)

 • Anken : Không có phản ứng thế bằng ion kim loại.
 • Ankin : Ank-1-in có phản ứng thế bằng ion kim loại.

CH≡CH + 2AgNO3 + 2 NH3 → AgC≡CAg ↓vàng + 2 NH4NO3

b) So sánh ankan và ankylbenzen

Giống: (đều có phản ứng thế H)

 • Phản ứng thế với halogen:

CH4 + Cl2 →(a/s) CH3Cl + HCl

Giải bài 38 hoá 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon - sgk trang 171

Khác nhau: (do ankylbenzen có vòng thơm nên có thể tham gia các phản ứng cộng và thế H trong vòng)

 • Ankylbenzen: phản ứng thế H trong vòng thơm
  • Thế HNO3/H2SO4:

Giải bài 38 hoá 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon - sgk trang 171

 • Ankylbenzen: cộng H2

Giải bài 38 hoá 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon - sgk trang 171

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021