Giải câu 3 bài 31: Luyện tập : Anken và ankađien sgk Hóa học 11 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 138 sgk hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

CH4 —> C2H2 —–> C2H4 —–> C2H6 —–> C2H5Cl

Bài làm:

Giải bài 31: Luyện tập : Anken và ankađien - sgk Hóa học 11 trang 137

(1) CH4 →(làm lạnh nhanh, 1500oC) HC≡CH + 3H2

(2) HC≡CH +H2 →(to, Pd) CH2=CH2

(3) CH2=CH2 + H2 →(to, Ni) CH3-CH3

(4) CH3-CH3 + Cl2 →(a/s 1: 1) CH3-CH2Cl + HCl

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021