Giải câu 3 bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 22/SGK)

Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Bài làm:

Ta có dung dịch có pH = 9,0

=>[H+] = 10-pH= 1,0. 10-9 M và [OH- ] = 1,0.10-14/1,0. 10-9= 1,0.10-5M.

Vậy dung dịch có môi trường kiểm. Trong dung dịch kiềm thì phenolphtalein có màu hồng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021