Giải câu 1 bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 22/SGK)

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Bài làm:

Các chất điện li mạnh gồm có muối, axit mạnh: K2S ,Na2HPO4 ,NaH2PO4, HClO4

K2S → 2K+ + S2_

Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ⇌ H+ + HPO42-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

HClO4 → H+ + ClO4-.

Các chất điện li yếu gồm axit yếu và bazơ không tan HF , HBrO ,Pb(OH)2

HF ⇌ H+ + F-

HBrO ⇌ H+ + BrO-

Pb(OH)2 ⇌ Pb2+ + 2OH-

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021