Giải câu 3 bài 26: Xicloankan sgk Hóa học trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 121 sgk hóa 11

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

a) Sục khí xiclopropan vào trong dung dịch brom.

b) Dẫn hỗn hợp xiclopropan, xiclopentan và hidro đi vào trong ống có bột niken, nung nóng.

c) Đun nóng xiclohexan với brom theo tỉ lệ 1:1

Bài làm:

a) Sục khí xiclopropan vào trong dung dịch brom, phản ứng cộng mở vòng.

Giải câu 3 bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 121

b) Dẫn hỗn hợp xiclopropan, xiclopentan và hidro đi vào trong ống có bột niken, nung nóng.

=>Phản ứng cộng mở vòng với khí hidro, nhưng chỉ có xicloankan vòng 3, 4 cạnh mới phản ứng.

Giải câu 3 bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 121

c) Đun nóng xiclohexan với brom theo tỉ lệ 1:1

=>Phản ứng thế nguyên tử hidro trong phân tử xicloankan.

Giải câu 3 bài 26: Xicloankan - sgk Hóa học trang 121

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021