Giải câu 5 bài 41 hóa 11: Phenol sgk trang 193

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 193 sgk hóa 11

Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục , trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol.

Bài làm:

Phenol là axit yếu (yếu hơn axit cacbonic) nên bị axit cacbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối tạo thành phenol. C6H5ONa là dung dịch, C6H5OH ở điều kiện thường là chất rắn ở điều kiện thường nên dung dịch vẩn đục.

C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH↓ + NaHCO3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021