Giải bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo

  • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 11, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, muối cacbonat, cacbua, xianua,…..

2. Hợp chất hữu cơ chia thành hi đro cacbon và dẫn xuất của hi đro cacbon.

3. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hóa trị.

4. Các loại công thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu cơ: công thức cấu tạo, công thức phân tử, công thức đơn giản nhất.

5. Các loại phản ứng hay gặp trong hóa học hữu cơ là phản ứng thế, phản ứng cộng và phản ứng tách.

6. Đồng đẳng, đồng phân

Công thức phân tử

Công thức cấu tạo

Tính chất

Chất đồng đẳng

Khác nhau một hay nhiều nhóm CH2

Tương tự nhau

Tương tự nhau

Chất đồng phân

Giống nhau

Khác nhau

Khác nhau

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 107 /SGK)

Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

a) CH2O ;

b)C2H5Br;

c) CH2O2 ;

d) C6H5Br;

e) C6H6 ;

g) CH3COOH.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 107 /SGK)

Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi.

Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 107 /SGK)

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau : CH2Cl2 (một chất), C2H4O2 (ba chất), C2H4Cl2 (hai chất).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 107 /SGK)

Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X ?

A. C3H5O2.

B. C6H10O4.

C. C3H10O2.

D. C12H20O8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 107 SGK) Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử C3H8O và C4H10O.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 107 /SGK)

Cho các chất sau: C3H7-OH, C4H9-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. Những cặp chất nào có thể là đồng đẳng hoặc đổng phân của nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7. (Trang 107 /SGK)

Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

a) C2H6 + Cl2 →(đk: as) C2H5Cl + HCl

b) C4H8 + H2O →(đk: dd axit) C4H10O

c) C2H5Cl →(đk: dd NaOH/C2H5OH) C2H4 + HCl

d) 2C2H5OH →(đk: xt, to) C2H5OC2H5 + H2O

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8. (Trang 107 SGK)

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách).

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 11 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo (P2)


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021