Giải câu 1 bài 26: Xicloankan sgk Hóa học trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 120 sgk hóa 11

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

B. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.

C. Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng

D. Một số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

Bài làm:

A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

=>Sai, vì ngoài phản ứng cộng mở vòng xicloankan còn có phản ứng thế, phản ứng oxi hóa và phản ứng tách.

B. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.

=>Sai, vì ngoài phản ứng cộng mở vòng xicloankan còn có phản ứng cộng mở vòng, phản ứng oxi hóa và phản ứng tách.

C. Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng.

=>Sai, chỉ có xicloankan vòng 3, 4 cạnh mới có tham gia phản ứng cộng với hidro; còn xicloankan vòng 3 cạnh có tham gia phản ứng cộng với brom và axit.

D. Một số xicloankan có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.

=> Đúng, chỉ có xicloankan vòng 3, 4 cạnh mới có tham gia phản ứng cộng với hidro.

Chọn đáp án D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021