Giải câu 2 bài luyện tập (tiếp) trang 129 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Muốn lát nền 6 căn phòng như nhau cần 2550 viên gạch. Hỏi muốn lát bền 7 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 6 căn phòng: 2550 viên gạch
  • 7 căn phòng: ? viên gạch

Bài giải:

Để lát nền một căn phòng cần số gạch là:

2550 : 6 = 425 (viên gạch)

Để lát nền 7 căn phòng cần số gạch là:

425 x 7 = 2975 (viên gạch)

Đáp số: 2975 viên gạch

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021