Giải câu 2 trang 44 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 44 sách VNEN 8 tập 2

Từ biến đổi = $\left | b \right |$ $\Leftrightarrow $ a = b hoặc a = - b ta mở rộng được:

= $\left | g(x) \right |$ $\Leftrightarrow $ f(x) = g(x) hoặc f(x) = - g(x).

Em hãy áp dụng kết quả trên để giải các bất phương trình sau:

a) = $\left | 2x \right |$ ; b) $\left | 1 - 2x \right |$ = $\left | x + 1 \right |$.

Bài làm:

a) Ta có: = $\left | 2x \right |$

3x - 7 = 2x hoặc 3x - 7 = - 2x x = 7 hoặc x = $\frac{7}{5}$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = { 7; }.

b) Ta có: = $\left | x + 1\right |$

1 - 2x = x + 1 hoặc 1 - 2x = - x - 1 x = 0 hoặc x = 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = { 0; 2}.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021