Giải câu 2 trang 8 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 8 sách VNEN 8 tập 2

Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó:

2(x + 1) + 6 = 12x - 2 (a) x = 3

5 - 3(x - 2) = 9 - 2x (b) x = - 2

- 6x + 5 = 0 (c) x = 1

= $\frac{-6}{1 - x}$ (d) x = 2

Bài làm:

Giải các phương trình (a),(b),(c),(d) ta có:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021