Giải câu 4 trang 93 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 93 sách VNEN 8 tập 2

Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 64. Đáy hình hộp có chiều dài gấp đôi chiều rộng và chiều rộng gấp đôi chiều cao của hình hộp. Tính các kích thước của hình hộp chữ nhật.

Bài làm:

Gọi chiều cao của hình hộp chữ nhật là a (cm)

Chiều rộng của đáy hộp là: 2a (cm)

Chiều dài của đáy hộp la 2.2a = 4a (cm)

Thể tích của hình hộp là: V = a.2a.4a = 8 ($cm^{3}$)

Mặt khác theo bài ra ta có thể tích của hình hộp là 64

8$a^{3}$ = 64 $\Leftrightarrow $ a = 2cm

Vậy chiều cao của hình hộp là 2cm; chiều rộng, chiều dài của đáy hộp lần lượt là 4cm và 8cm.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021