Giải câu 5 trang 47 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 47 sách VNEN 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a) = 3x + 8 ; b) $\left | - 2x \right |$ = x - 9 ;

c) = 2x ; d) $\left | x + 2 \right |$ = 2x - 10.

Bài làm:

Giải câu a) = 3x + 8

Ta có: * 5x = 3x + 8 x = 4 khi x $\geq $ 0

Giá trị x = 4 thỏa mãn điều kiện x 0 nên x = 4 là nghiệm của phương trình

* - 5x = 3x + 8 x = - 1 khi x < 0

Giá trị x = - 1 hỏa mãn điều kiện x < 0 nên x = - 1 là nghiệm của phương trình

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {- 1; 4}.

Giải câu b) = x - 9

Ta có: * 2x = x - 9 x = - 9 khi x $\geq $ 0

Giá trị x = - 9 không thỏa mãn điều kiện x 0 nên x = - 9 không phải là nghiệm của phương trình

* - 2x = x - 9 x = 3 khi x < 0

Giá trị x = 3 không hỏa mãn điều kiện x < 0 nên x = 3 không phải là nghiệm của phương trình

Vậy tập nghiệm của phương trình là S =

Giải câu c) = 2x

Ta có: * x - 6 = 2x x = - 6 khi x - 6 $\geq $ 0 hay x $\geq $ 6

Giá trị x = - 6 không thỏa mãn điều kiện x 6 nên x = - 6 không phải là nghiệm của phương trình

* 6 - x = 2x x = 2 khi x - 6 < 0 hay x < 6

Giá trị x = 2 thỏa mãn điều kiện x < 6 nên x = 2 là nghiệm của phương trình

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {2}.

Giải câu d) = 2x - 10

Ta có: * x + 2 = 2x - 10 x = 12 khi x + 2 $\geq $ 0 hay x $\geq $ - 2

Giá trị x = 12 thỏa mãn điều kiện x - 2 nên x = 12 là nghiệm của phương trình

* - x - 2 = 2x - 10 x = $\frac{8}{3}$ khi x + 2 < 0 hay x < - 2

Giá trị x = không thỏa mãn điều kiện x < - 2 nên x = không phải là nghiệm của phương trình

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {12}.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021