Giải toán VNEN 8 bài 1: Mở đầu về phương trình

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1: Mở đầu về phương trình - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 5. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. c) Cho ví dụ về phương trình

- với ẩn là x:.................................................................

- với ẩn là t:.................................................................

- với ẩn là m:..............................................................

Trả lời:

- với ẩn là x: 2( x + 3) = x - 6

- với ẩn là t: t - 3 = 7

- với ẩn là m: 3m - 6 = 2

2. a) Thực hiện hoạt động sau

- Quan sát hình vẽ và tìm x thỏa mãn hình vẽ bên.

Kết quả x =............

- Điền kết quả vào ô trống trong bảng sau (theo mẫu):

Phương trình

Giá trị của x

Giá trị của vế trái

Giá trị của vế phải

3x – 4 = 5 - 6x

0

-4

5

1

-2

Trả lời:

- Quan sát hình ta có phương trình:

x + 6 = 9

x = 3

- Ta có bảng sau:

Phương trình

Giá trị của x

Giá trị của vế trái

Giá trị của vế phải

3x – 4 = 5 - 6x

0

-4

5

1

-1

-1

-2

-10

17

-3

3

3. a) Thực hiện các hoạt động sau

- Tìm nghiệm của phương trình: x - 10 = 2006 ; + 1 = 0

Trả lời:

* x - 10 = 2006 x = 2006 + 10 = 2016

Vậy phương trình x - 10 = 2006 có nghiệm là x = 2016

* + 1 = 0 $\Leftrightarrow $ = -1 $\Rightarrow $ phương trình vô nghiệm

Vậy phương trình + 1 = 0 vô nghiệm

c) Điền vào chỗ trống (....) (theo mẫu)

- Phương trình x - 3 = 0 có tập nghiệm là: S = {3} ;

- Phương trình x + 5 = 0 có tập nghiệm là S = {.....} ;

- Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là: S = .......

Trả lời:

- Phương trình x - 3 = 0 có tập nghiệm là: S = {3} ;

- Phương trình x + 5 = 0 có tập nghiệm là S = { -5} ;

- Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là: S =

4. a) Điền vào bảng sau tập nghiệm của mỗi phương trình

Phương trình

Tập nghiệm

x – 5 = 0

5 – x = 0

Trả lời:

Phương trình

Tập nghiệm

x – 5 = 0

{5}

5 – x = 0

{5}

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 8 sách VNEN 8 tập 2

Với mỗi phương trình sau, xét xem x = - 2 có phải là nghiệm của phương trình đó không?

a) 3x - 2 = x - 2 ; b) 5 + 2x = x + 3 ; c) -3(x + 3) + 6 = 4x - 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 8 sách VNEN 8 tập 2

Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó:

2(x + 1) + 6 = 12x - 2 (a) x = 3

5 - 3(x - 2) = 9 - 2x (b) x = - 2

- 6x + 5 = 0 (c) x = 1

= $\frac{-6}{1 - x}$ (d) x = 2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 8 sách VNEN 8 tập 2

Hai phương trình sau có tương đương không? Vì sao?

a) x = 2 và = 4 ; b) x - 3 = 0 và + 1 = 0

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan