Giải câu 5 trang 116 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 116 sách VNEN 8 tập 2

Giải các bất phương trình sau:

a) 4x - 5 > x + 1 ; b) 8x + 7 < 2x - 3.

Bài làm:

a) 4x - 5 > x + 1

4x - x > 1 + 5

3x > 6

x > 2

b) 8x + 7 < 2x - 3

8x - 2x < - 3 - 7

6x < - 10

x < $\frac{- 10}{6}$

x < $\frac{- 5}{3}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021