Giải câu 1 trang 8 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 8 sách VNEN 8 tập 2

Với mỗi phương trình sau, xét xem x = - 2 có phải là nghiệm của phương trình đó không?

a) 3x - 2 = x - 2 ; b) 5 + 2x = x + 3 ; c) -3(x + 3) + 6 = 4x - 2.

Bài làm:

a) Thay x = - 2 vào phương trình 3x - 2 = x - 2 ta được:

- Giá trị của vế trái là: - 8

- Giá trị của vế phải là: - 4

Vậy x = - 2 không phải là nghiệm của phương trình 3x - 2 = x - 2

b) Thay x = - 2 vào phương trình 5 + 2x = x + 3 ta được:

- Giá trị của vế trái là: 1

- Giá trị của vế phải là: 1

Vậy x = - 2 là nghiệm của phương trình 5 + 2x = x + 3

c) Thay x = - 2 vào phương trình -3(x + 3) + 6 = 4x - 2 ta được:

- Giá trị của vế trái là: 3

- Giá trị của vế phải là: - 10

Vậy x = - 2 không phải là nghiệm của phương trình -3(x + 3) + 6 = 4x - 2.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021