Giải câu 2 trang 18 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 18 sách VNEN 8 tập 2

Bác An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là r% (r là một số dương cho trước) và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau.

a) Hãy viết biểu thức biểu thị:

+ Số tiền lãi sau tháng thứ nhất;

+ Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất;

+ Tổng số tiền lãi có được sau tháng thứ hai.

b) Nếu lãi suất là 0,5% mỗi tháng và sau hai tháng tổng số tiền cả gốc lẫn lãi là 20 200 500 đồng thì lúc đầu bác An đã gửi bao nhiêu tiền tiết kiệm?

Bài làm:

a) + Số tiền lãi sau tháng thứ nhất là: x.r% (đồng)

+ Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất là: x + x.r% (đồng)

+ Số tiền gốc vào tháng thứ hai bằng số tiền gốc ban đầu và tiền lãi của tháng thứ nhất, là: x + x.r% (đồng)

Do đó số tiền lãi sau tháng thứ hai là: (x + x.r%).r% (đồng)

b) Sau hai tháng ta có công thức biểu thị số tiền cả gốc lẫn lãi là: x + x.r% + (x + x.r%).r% =

Theo bài ra, sau hai tháng tổng số tiền cả gốc lẫn lãi là 20 200 500 đồng

Tức là: = 20 200 500

= 20 200 500

x = 20 000 000

Vậy lúc đầu bác An đã gửi 20 000 000 đồng tiền tiết kiệm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021