Giải câu 5 trang 17 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 17 sách VNEN 8 tập 2

Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:

a) 2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 ; b) ( - 4) + (x - 2)(3 - 2x) = 0 ;

c) - 3$x^{2}$ + 3x - 1 = 0 ; d) x(2x - 7) - 4x + 14 = 0 ;

e) - $(x + 2)^{2}$ = 0 ; f) $x^{2}$ - x - (3x - 3) = 0.

Bài làm:

a) Ta có:

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (2x + 5)(x - 3) = 0 2x + 5 = 0 hoặc x - 3 = 0 x = $\frac{-5}{2}$ hoặc x = 3

b) Ta có:

( - 4) + (x - 2)(3 - 2x) = 0 $\Leftrightarrow $ (x - 2)(x + 2) + (x - 2)(3 - 2x) = 0

(x - 2)( x + 2 + 3 - 2x ) = 0

x - 2 = 0 hoặc - x + 5 = 0

x = 2 hoặc x = 5

c) Ta có:

- 3$x^{2}$ + 3x - 1 = 0 $\Leftrightarrow $ $(x - 1)^{3}$ = 0 $\Leftrightarrow$ x - 1 = 0 $\Leftrightarrow$ x = 1

d) Ta có:

x(2x - 7) - 4x + 14 = 0 x(2x - 7) - 2(x - 7) = 0

(x - 2)(2x - 7) = 0

x - 2 = 0 hoặc 2x - 7 = 0

x = 2 hoặc x = $\frac{7}{2}$

e) Ta có:

- $(x + 2)^{2}$ = 0 $\Leftrightarrow $ (2x - 5 - x - 2)(2x - 5 + x + 2) = 0

x - 7 = 0 hoặc 3x - 3 = 0

x = 7 hoặc x = 1

f) Ta có:

- x - (3x - 3) = 0 $\Leftrightarrow $ - x - 3x + 3 = 0

$x^{2}$ - 4x + 3 = 0

(x - 3)(x - 1) = 0

x - 3 = 0 hoặc x - 1 = 0

x = 3 hoặc x = 1

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021