Giải câu 4 trang 17 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 17 sách VNEN 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) (3x - 2)(4x + 5) = 0 ; b) (2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0 ;

c) (4x + 2 )( + 1) = 0 ; d) (2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0.

Bài làm:

a) Ta có:

(3x - 2)(4x + 5) = 0 3x - 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0 x = $\frac{2}{3}$ hoặc x = $\frac{-5}{4}$

b) Ta có:

(2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0 2,3x - 6,9 = 0 hoặc 0,1x + 2 = 0 x = 3 hoặc x = - 20

c) Ta có:

(4x + 2 )( + 1) = 0 $\Leftrightarrow $ 4x + 2 = 0 hoặc + 1 = 0 $\Leftrightarrow $ x = $\frac{-1}{2}$ hoặc = -1 (vô nghiệm) suy ra nghiệm của phương trình là x = $\frac{-1}{2}$

d) Ta có:

(2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0 2x + 7 = 0 hoặc x - 5 = 0 hoặc 5x + 1 = 0 x = $\frac{-7}{2}$ hoặc x = 5 hoặc x = $\frac{-1}{5}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021