Giải câu 1 trang 82 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 82 sách VNEN 8 tập 2

a) Đoạn thẳng AB, CD tỉ lệ với A'B', C'D' $\frac{.....}{.....}$ = $\frac{.....}{.....}$

Bài làm:

Trả lời:

a) Đoạn thẳng AB, CD tỉ lệ với A'B', C'D' $\frac{AB}{A'B'}$ = $\frac{CD}{C'D'}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021