Giải câu 4 trang 98 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 98 sách VNEN 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng 8cm.

Bài làm:

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng 8cm là

S = AA'.(AB + BC + AC) = 8.(8 + 8+ 8) = 192.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021