Giải câu 6 trang 41 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm ;

b) Giá trị của biểu thức - 3x không lớn hơn giá trị của biểu thức - 7x + 5.

Bài làm:

a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm tức là

2x - 5 0 $\Leftrightarrow $ 2x 5 $\Leftrightarrow $ x $\frac{5}{2}$.

Vậy x $\frac{5}{2}$.

b) Giá trị của biểu thức - 3x không lớn hơn giá trị của biểu thức - 7x + 5 tức là

- 3x - 7x + 5 $\Leftrightarrow $ - 3x + 7x 5 $\Leftrightarrow $ 4x 5 $\Leftrightarrow $ x $\frac{5}{4}$

Vậy x $\frac{5}{4}$

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021