Giải câu 2 trang 11 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 11 sách VNEN 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) x + 4 = 10; b) - 3x + 2 = -7; c) x - $\frac{3}{2}$ = 0; d) 0.5x + 4 = -1

Bài làm:

a) Ta có:

x + 4 = 10 x = 10 - 4 x = 6

b) Ta có:

- 3x + 2 = -7 -3x = - 7 - 2 = - 9 x = 3

c) Ta có:

x - $\frac{3}{2}$ = 0 $\Leftrightarrow $ x = $\frac{3}{2}$ $\Leftrightarrow $ x = $\frac{15}{4}$

d) Ta có:

0.5x + 4 = -1 0.5x = - 1 - 4 = - 5 x = -10

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021